ALGEMENE voorwaarden

ten name van Eyeworx Active Media, Tivolistraat 6, 5017 HP, Tilburg.

1.             Geldigheid van deze voorwaarden en definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes, leveringen en diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald c.q. overeengekomen.

Door het enkele feit  der opdracht wordt de opdrachtgever geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd, ook wanneer de voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.

a. Onder opdracht wordt verstaan: het sluiten van een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten, het uitvoeren van werkzaamheden op het leveren van goederen.

b. Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene, die uit zichzelf of namens een rechtspersoon de opdracht geeft.

c. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: eye worx active media.

2.             Offerte, levering en opdrachten. Prijsopgave en bevestiging.

a.       Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hetzelfde geldt met betrekking tot opgegeven prestatie- c.q. leveringstijden, die steeds bij benadering gelden en worden bepaald naar de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.

b.       Alle prijsopgaven, begrotingen en voorcalculaties worden opgesteld, exclusief omzetbelasting (BTW) en zijn eveneens vrijblijvend; ze worden opgesteld naar de beschikbare gegevens en gelden voor de bestaande omstandigheden. Mochten zich na het uitbrengen van de offerte of het bevestigen van de opdracht onvoorziene omstandigheden voordoen, dan kunnen geoffreerde of bevestigde prijsopgaven worden bijgesteld.

c.       Afspraken of toezeggingen door derden of ondergeschikten gemaakt of gedaan, zijn voor de opdrachtnemer eerst bindend, wanneer zij door ondergetekende zijn bevestigd. Indien de opdracht door de opdrachtnemer wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging de partijen binden.

3.             Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

De opdrachtnemer, zijn medewerker(s) of ingeschakelde derden zijn aansprakelijk voor niet meer dan de door hen ingebrachte arbeid en de daaraan verbonden vergoeding. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die hem ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever wordt geacht teksten en afbeeldingen die hij aan opdrachtnemer verstrekt, op authenticiteit en auteursrechten te controleren. Voorwerpen, die grote waarde bezitten, wordt opdrachtgever geacht te verzekeren. Voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever gepubliceerde is opdrachtgever zelf verantwoordelijk.

a.      Opdrachtnemer kan, in het kader van zijn opdracht en in overleg met de opdrachtgever, derden inschakelen. De inschakeling van derden geschiedt voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.

b.     In geval van overmacht, b.v. door staking, mobilisatie, oorlog, brand, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, is opdrachtnemer gerechtigd de prestatietijd dienovereenkomstig te verlengen, hetzij de overeenkomst – voor zover hij niet in staat is deze na te komen – te annuleren.

c.      De in a. en b. genoemde omstandigheden zullen geen grond kunnen zijn tot het vorderen van ontbinding der overeenkomst en/of schadevergoeding door opdrachtgever. Na het wegvallen van bedoelde omstandigheden zal opdrachtnemer gerechtigd zijn om te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.

4.             Auteursrecht. Licentie. Verveelvoudiging. Publiciteit.

Auteurswet. Op alle geleverde teksten, beeldmateriaal en ontwerpen zijn de bepalingen van de Auteurswet 1912 van toepassing.

Authenticiteit/signatuur. Opdrachtnemer is, indien mogelijk, gerechtigd zijn naam in door hem geschreven teksten c.q. ontwerpen op te nemen.

Eigendomsrecht. Alle werkstukken, in welke vorm dan ook, blijven het geestelijk eigendom van opdrachtnemer. Werkstukken blijven bovendien materieel eigendom van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Is niets bij de opdracht overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als de overeengekomen bestemming en oplage.

Verveelvoudigingsrecht. De opdrachtgever verkrijgt het recht tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het ontwerp. Dit recht is beperkt tot de bestemming en oplage als in de opdrachtbevestiging is aangegeven. Is niets bij de opdracht overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als de overeengekomen bestemming en oplage.

a.      Licentie. Voor openbaarmaking van een tekst c.q. ontwerp, in voorlopige of definitieve vorm, is voorafgaand schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer vereist. Hij verleent daarmee licentie aan de opdrachtnemer voor het gebruik van zijn tekst c.q. ontwerp. Bij ontbreken van deze licentieverlening of bij weigering van de opdrachtgever de licentie te nemen, kan van het recht tot openbaarmaking of verveelvoudiging geen sprake zijn.

b.     Licentie bij herdruk. Bij herdruk, hergebruik of ruimer gebruik van het ontwerp dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding te worden gesloten. Bij elke herdruk, hergebruik of ruimer gebruik dient de opdrachtnemer vóóraf in kennis te worden gesteld.

Persoonlijkheidsrecht. Het aanbrengen van wijzigingen in een tekst c.q. ontwerp buiten medeweten van opdrachtnemer is verboden. Aanvullingen op een tekst c.q. ontwerp of gebruik in een andere dan overeengekomen bestemming of gebruik, kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Publiciteit. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vrij om de tekst c.q. het werkstuk of de verveelvoudigde exemplaren te gebruiken voor hun eigen publiciteit en promotie en daarbij elkaars naam te vermelden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit echter niet eerder dan wanneer de eerste verveelvoudiging van de tekst c.q. het werkstuk openbaar is gemaakt.

Bewijsexemplaren. Opdrachtnemer ontvangt van opdrachtgever kosteloos 10 exemplaren van het verveelvoudigde werk, tenzij anders is overeengekomen.

Inbreuk. indien een derde zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of het uitsluitend recht op ontwerp van de opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in en buiten rechte maatregelen nemen tot het stopzetten van die inbreuk.

5.             Honorering.

De bepaling van het honorarium van opdrachtnemer geschiedt op basis van zijn uurtarief of aangenomen projectprijs en bijkomende kosten.

De hoogte van het uurtarief wordt onder meer bepaald door de bedrijfskosten, de kennis en specialisatie van opdrachtnemer ten aanzien van het belang van de opdracht en het commercieel belang van de opdracht en de daarmee verband houdende licentievergoeding voor verveelvoudiging.

Bijkomende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Onder bijkomende kosten wordt verstaan: gemaakte reiskosten en alle kosten voor materialen, hulpmiddelen en uit de uitwerking van de opdracht voortvloeiende middelen, die niet tot de normale bedrijfskosten van opdrachtnemer behoren.

6.             Prestaties en leveringen. Afnameverplichtingen. Annulering.

De opdrachtgever verplicht zich de teksten, het beeldmateriaal of ander ontwerp te ontvangen en de vergoedingen te betalen, inclusief de licentie, zoals die in overeenstemming zijn met de opdrachtbevestiging, ongeacht of tot verveelvoudiging wordt overgegaan of niet.

Meer- of minderleveringen van drukwerk t.o.v. het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer bedragen dan een percentage van 10 %.Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

a. Alle reclames ter zake van ondeugdelijkheid van het gepresteerde dienen binnen 8 dagen ná prestatie gedetailleerd per aangetekend schrijven ter kennis van de opdrachtnemer te worden gebracht, bij gebreke waarvan het recht tot reclameren vervalt.

b.Het indienen van reclames laat de verplichting van opdrachtgever tot tijdige betaling onverlet.

c. Het bedrag der schade van welke aard dan ook, door opdrachtnemer in geval van bewezen ondeugdelijkheid van verrichtte prestaties aan opdrachtgever – na tijdige reclame – te voldoen, bedraagt nooit meer dan het honorarium van de door opdrachtnemer ingebrachte arbeid.

Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, wanneer de opdrachtgever in gebreke is en na ingebrekestelling blijft met de nakoming van op hem rustende verplichtingen.

7.             Betaling.

Opdrachtnemer kan opdrachtgever bij bevestiging van de opdracht verzoeken een voorschotsregeling te treffen, eenmalig of periodiek.

Na een werkfase, afgesproken periode en/of na afloop van alle werkzaamheden wordt de opdrachtgever een declaratie aangeboden, waarmee voorschotten, gewerkte uren en gemaakte kosten worden verrekend.

De betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn na factuurdatum op de door opdrachtnemer aangegeven wijze.

Opdrachtgever zal van rechtswege in gebreke zijn door het enkele verloop van die termijn, zonder dat enige sommatie en/of ingebrekestelling is vereist.

Bij niet-tijdige betaling behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de wettelijke rente per maand in rekening te brengen vanaf de dag, waarop de vordering opeisbaar is.

Onverminderd het recht op schadevergoeding, zullen alle kosten, van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk – welke laatste tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van  Euro 250,–excl BTW gesteld kunnen worden – ten laste van opdrachtgever komen.

8.             Garantie.

Garanties, van welke aard dan ook, betreffende te verrichten diensten c.q. leveringen, worden door opdrachtnemer niet gegeven, tenzij een en ander uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De enkele vermelding op offertes, prijsopgaven, opdrachtbevestigingen en dergelijke van eventuele gevolgen en/of eigenschappen van te verrichten levering en diensten kan niet als zodanig gelden.

Alle opdrachten geschieden steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.

9.             Afwijkende voorwaarden en geschillen.

Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, die in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, dan kunnen deze niet worden erkend. De opdrachtgever kan zich daarbij niet beroepen op gewoonterecht.

Alle geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, ontstaan naar aanleiding van toepassing van deze leveringsvoorwaarden, worden uitsluitend berecht door de rechter in het kanton of arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd. Het Nederlandse Recht is bij uitsluiting van toepassing.

Eyeworx Active Media